Avís Legal

D'acord amb l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), TATCHE ASSESSORS, S.L.P. informa de les següent dades:

TITULAR WEB

El titular d'aquesta pàgina web és TATCHE ASSESSORS, S.L.P., amb CIF B62413182 i domicili social al Carrer Cremat 30 1r de Terrassa, 08221 Barcelona. La direcció de correu electrònic de contacte de l'empresa és info@assecons.com.

TATCHE ASSESSORS, S.L.P.V figura inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al tom 33419, foli 172, full 25862 i número d'inscripció 1.

La present informació regula les condicions d'ús, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que els usuaris de la pàgina Web que es publica sota el nom del domini www.assecons.com, les quals els usuaris assumeixen i es comprometen a respectar.
 
OBJECTE

A través d'aquest lloc Web, TATCHE ASSESSORS, S.L.P. ofereix el seus servei d'assessoria empresarial buscant satisfer les necessitats dels nostres usuaris, facilitant l'accés a la utilització dels nostres serveis i guiant-los als passos que han de seguir a la navegació.
 
POLÍTICA D'ENLLAÇOS

En cas que un usuari introdueixi un enllaç des del seu pròpia pàgina web a la de TATCHE ASSESSORS, S.L.P., aquest enllaç únicament vincularà amb la pàgina principal d'aquest últim però no podrà reproduir-la de cap manera i, en cas que es visualitzin els seus continguts amb continguts aliens, aquests continguts aliens no podran portar a error, confusió o engany als usuaris sobre la procedència dels continguts ni suposar un acte de comparació, imitació deslleial o aprofitament de la reputació del nom de TATCHE ASSESSORS, S.L.P.

Des de la pàgina on s'introdueix l'enllaç no es realitzarà cap tipus de manifestació falsa o inexacta sobre TATCHE ASSESSORS, S.L.P., les seves empreses associades o treballadors, ni s'indicarà que es disposa del seu consentiment per a inserir aquest enllaç o que guarda relació amb ells.

La pàgina que introdueixi l'enllaç ha de complir la Llei i no disposar o enllaçar amb continguts il·lícits o contraris a la moral i els bons costums.

L'existència de pàgines amb enllaços no suposa que existeixin acords amb els responsable o titulars d'aquestes pàgines, per tant, TATCHE ASSESSORS, S.L.P. no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, error o inutilitat dels seus continguts, dels quals és desconeixedor. En tot cas, si l'usuari tingués coneixement de que les pàgines enllaçades remeten a pàgines amb continguts o serveis il·lícits o contraris a la moral, hauria de posar-los en coneixement de TATCHE ASSESSORS, S.L.P., mitjançant la direcció de correu info@assecons.com.

CONDICIONS D'ÚS

La utilització de la pàgina com a Usuari i implica l'acceptació de les condicions de l'avís legal, política de privacitat i condicions d'ús. Si l'usuari no estigués conforme, s'abstindrà d'utilitzar-la. L'usuari està obligat i es compromet a utilitzar la pàgina i els seus continguts d'acord amb la legislació vigent, l'avís legal i qualsevol altre avís contingut en aquesta pàgina, així com les normes de convivència, moral i bons costums generalment acceptats.

L'Usuari s'obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers qualsevol contingut de la pàgina, tals com informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, gravacions, software, logotips, marques, icones, tecnologia, disseny, codis o qualsevol altre material al que tingués accés a la seva condició d'usuari de la pàgina, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol tipus que apareixen en aquesta pàgina són propietat de TATCHE ASSESSORS, S.L.P. o, en tot cas, de tercers que han autoritzar el seu ús, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al portal o als seus continguts doni dret a l’usuari sobre les citades maques, noms comercials o signes distintius. Igualment, no es poden entendre com a cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre els seus continguts.

XARXES SOCIALS OFICIALS 

El prestador de serveis de les pàgines oficials a les xarxes socials és TATCHE ASSESSORS, S.L.P. amb CIF B62413182 i domicili a Carrer Cremat 30 1r de Terrassa, 08221 Barcelona. Per a qualsevol consulta, l’usuari podrà dirigir-se aquesta adreça o bé al correu electrònic info@assecons.com.

L’accés i ús d’aquestes pàgines comporta l’acceptació de les condicions generals d’ús de xarxes socials i la política de privacitat detallada a continuació i es completa amb la política i les normes de les plataformes de cada xarxa social.

Condicions d’ús de les pàgines oficials TATCHE ASSESSORS, S.L.P. a les xarxes socials

Si us plau, llegeixi la Política de privacitat de les xarxes socials a les que accedeixi, ja que contenen tota la informació relativa als seus drets i obligacions com a usuaris de les pàgines oficials d’ASSECONS a les xarxes socials.

Quan l’usuari accedeix o utilitza les pàgines oficials de TATCHE ASSESSORS, S.L.P. a les xarxes socials, manifesta el seu consentiment i acceptació del compliment d’allò establert a les presents condicions d’ús.

L’accés i ús de les pàgines oficials de TATCHE ASSESSORS, S.L.P. a les xarxes socials no està permès a menors de 14 anys.

Usos permesos i usos prohibits

A través de les pàgines oficials de TATCHE ASSESSORS, S.L.P. a les xarxes socials es facilita un espai en el qual l’usuari pot publicar i intercanviar informació i continguts, així com establir comunicació amb d’altres usuaris.

L’ús per part de l’usuari de les pàgines oficials de TATCHE ASSESSORS, S.L.P. no poden tenir finalitat econòmica ni comercial.

L'usuari està obligat a fer un ús raonable de les pàgines oficials de TATCHE ASSESSORS, S.L.P. a les xarxes socials i el seu contingut, segons les possibilitats i fins pels quals està dissenyat, segons els usos i costums, moral, legislació i normes publicades per les xarxes socials. L'usuari serà l’únic responsable de la informació, imatges, opinions, referències o contingut de qualsevol tipus que comuniqui, transmeti, faci disponible o exposi a través de les pàgines oficials d’ASSECONS a les xarxes socials
TATCHE ASSESSORS, S.L.P. no es fa responsable del contingut publicat per l'usuari i declara expressament que no s'identifica amb cap de les opinions que els usuaris puguin publicar a les pàgines oficials de TATCHE ASSESSORS, S.L.P. a les xarxes socials, les conseqüències de les quals es farà totalment responsable l'emissor.

DESCÀRREC DE RESPONSABILITAT

TATCHE ASSESSORS, S.L.P. inclou en el seu lloc web una sèrie de continguts sobre les seves activitats, productes, estructura, gestió i equips propis d'un lloc web corporatiu. TATCHE ASSESSORS, S.L.P. exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que puguin sorgir de l'accés al contingut, informació, publicitat, opcions, conceptes i imatges facilitades als usuaris.

En qualsevol cas, TATCHE ASSESSORS, S.L.P. no és responsable de:

 • • El mal ús que l’usuari pugui realitzar del lloc web.
 • • La continuïtat dels continguts.
 • • L’absència de virus o d’altres components maliciosos al lloc web o al servidor que els subministra, tant en la visualització del continguts com a la descàrrega.
 • • Els continguts i serveis prestats per altres llocs webs als que es pugui tenir accés des de les pàgines webs dels que és titular.
 • • El major o menor rendiments dels continguts de la pàgina web
 • • Els danys o perjudicis que pogués causar a qualsevol persona que infringeixi les condicions, normes i instruccions d’ús establertes a aquesta pàgina web.
 • • Els danys produïts per la vulneració dels sistemes de seguretat del lloc web.
 • • El mal funcionament del software que pugui ser necessari per poder visualitzar determinats continguts de la pàgina.
 • • Qualsevol acció o actuació que pogués realitzar-se en relació amb la vulneració dels drets de tercers, especialment els referits a la imatge i la propietat industrial o intel·lectual.
 • • L’edició, revisió, censura i verificació dels continguts de les pàgines webs als que els usuaris puguin connectar-se a través d’hipervincles.

Exempció de responsabilitat pel funcionament del lloc web

TATCHE ASSESSORS, S.L.P. ofereix els seus serveis i continguts de forma permanent utilitzant tots els mitjans tècnics al seu abast per fer aquesta prestació satisfactòriament.

TATCHE ASSESSORS, S.L.P. pot, quan ho consideri convenient, realitzar correccions, millores o modificacions en la informació continguda al seu lloc, sense que això doni dret a cap reclamació, indemnització o reconeixement de cap responsabilitat.

TATCHE ASSESSORS, S.L.P. no serà responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de la disponibilitat i continuïtat tècnica del funcionament del lloc Web. En qualsevol cas, consulta TATCHE ASSESSORS, S.L.P. durà a terme totes les actuacions necessàries per restaurar el servei en cas de fallida tècnica.

LEGISLACIÓ i JURISDICCIÓ 

TATCHE ASSESSORS, S.L.P. es reserva el dret d'introduir les accions civils o penals que consideri oportunes per l'ús indegut del seu lloc web i continguts o per incompliment d'aquests termes i condicions. Si hi ha discrepància entre les disposicions del present Avís Legal i les condicions particulars de cada servei específic, prevaldrà en aquests últims.

En el cas que qualsevol disposició o disposicions incloses en aquest Avís Legal es consideri invàlida o inaplicable, total o parcial, per qualsevol jutjat, Tribunal o òrgan administratiu, no afectarà la resta de disposicions d'aquest Avís Legal, o les condicions particulars dels diferents serveis d'aquest lloc Web.

El no exercir o executar, per part de TATCHE ASSESSORS, S.L.P.  de qualsevol dret o disposició continguda en aquests termes i condicions no constituirà una renúncia de la mateixa, excepte que reconegui per escrit per la seva part. La relació entre l'usuari i el proveïdor es regeix per la normativa vigent i aplicable en el territori espanyol. Si sorgís una disputa, les parts poden sotmetre els seus conflictes a l'arbitratge o anar a la jurisdicció ordinària complint la normativa sobre la jurisdicció i competència en aquest sentit. TATCHE ASSESSORS, S.L.P. té el seu domicili a Terrassa, Espanya.

Política de Privacitat

La visita a aquest lloc web no implica que l'usuari estigui obligat a facilitar cap informació personal.. Tanmateix, durant la visita, és possible que es demani informació personal a través de formularis, la qual l’usuari podrà facilitar voluntàriament.

Les dades que se sol·liciten en aquesta pàgina web són adequades, pertinents i estrictament necessàries per poder prestar els serveis oferts i en cap cas estan obligats a proporcionar, encara que ha de saber que la no comunicació pot afectar o impossibilitar la prestació del servei.

El consentiment exprés que proporciona a l’acceptar aquesta política de privacitat abans de facilitar informació personal, ens dona les bases legals per al seu tractament. D'acord amb les normes del Reglament General de Protecció de Dades i demés normativa vigent, i basat en els principis de transparència, lleialtat i legalitat, detallem el tractament que es faran de les seves dades personals:

• RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals formaran part d’un fitxer anomenat Usuaris web, el responsable del qual i del seu tractament és:

 • TATCHE ASSESSORS, S.L.P.
 • CIF: B62413182
 • Domicili social: Carrer Cremat 30 1r de Terrassa, 08221 Barcelona
 • Email: info@assecons.com
 • Telèfon: 937893525  
 • Dades del DPD: OCTALIA COMPLIANCE. info@octalia.es

• FINALITAT I CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades personals facilitades en aquesta pàgina web seran tractades exclusivament amb la finalitat d'enviar-vos la informació sol·licitada. A més, si ho consent explícitament, podem enviar-vos correus electrònics amb informació sobre els nostres serveis i activitats que esperem siguin del vostre interès. Quan les seves dades pateixin canvis, si us plau, avisi'ns a les dades de contacte facilitades, amb els canvis esmentats per tal de poder mantenir les seves dades actualitzades i ser capaços de respondre de la seva veracitat.

Conservarem les seves dades el temps necessari per dur a terme la finalitat per a la que han estat facilitades i ser capaços de complir, si s'escau, les responsabilitats legals que es puguin derivar d'elles. Si no exerceix el seu dret d'oposició o cancel·lació al tractament de les seves dades, entenem que continua interessat en seguir sent part del nostre fitxer de clients mentre que el tractament sigui adequat a la finalitat per la qual es van facilitar.

Vostè pot retirar el seu consentiment per a qualsevol propòsit particular que anteriorment hagués acceptat sense que tingui implicació en la legalitat del tractament basat en aquest consentiment.

• CESSIÓ DE LES DADES

Les seves dades no seran comunicades a tercers, excepte als socis de negoci sempre que aquesta cessió comporti una millora del servei per al qual es van cedir, existeixi obligació legal o s’hagués informat explícitament.

• DRETS DE L’USUARI SOBRE LES DADES PERSONALS

Li informem dels drets de què disposa al cedir-nos les seves dades personals:

 • • Dret a l’accés a les seves dades
 • • Dret de rectificació
 • • Dret de supressió
 • • Dret d’oposició
 • • Dret a la portabilitat
 • • Dret a la limitació del seu tractament

Pot exercir qualsevol d'aquests drets per escrit al nostre domicili o per correu electrònic assessoriaconsultans@assecons.com, sempre, incloent-hi fotocòpia del document nacional de identitat o equivalent.

Té més informació sobre els seus drets i formes d'exercir-los a la web de l'Agència Espanyola de protecció de dades www.agpd.es.

•  XARXES SOCIALES

La visita als perfils públics de TATCHE ASSESSORS, S.L.P.  a les xarxes socials no suposa la captació de dades personals, excepte que s’autoritzi expressament.

• PROTECCIÓ I CONFIDENCIALITAT DE LES SEVES DADES

Fem servir mesures tècniques i organitzatives per garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades personals, evitant la seva pèrdua, alteració i tractament no autoritzat. El nostre personal ha estat entrenat i ha pres el compromís de confidencialitat per al seu tractament.

Aquesta política de privacitat pot ser actualitzada o adaptada els canvis que es produeixin en la normativa o en la mateixa pàgina web. Preguem la llegeixi detingudament cada vegada que ens faciliti les seves dades personals.

Política de Galetes (Cookies)

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers per avaluar i millorar experiència de navegació dels usuaris. A través d'aquesta política de galetes, detallem l'ús que fem:

QUÉ SON LAS GALETES (COOKIES)

Les galetes són fitxers que el lloc web o aplicació que utilitza un usuari instal·la al seu navegador o dispositiu durant el recorregut a través de les pàgines o aplicació i s'utilitzen per emmagatzemar informació sobre la visita. Com la majoria dels llocs d'internet, els portals deuen:

 • • Assegurar que les pàgines web poden funcionar correctament.
 • • Emmagatzemar les preferències de l’usuari, com l’idioma o el tamany de lletra.
 • • Conèixer l’experiència de navegació.
 • • Recopilar informació estadística anònima, com les pàgines visitades i la durada de la connexió.

L'ús de Cookies ens permet optimitzar la navegació, adaptant la informació i els serveis oferts als interessos de l'usuari, per oferir una millor experiència cada vegada que visita la pàgina. Les galetes només van associades amb un usuari anònim i el seu mecanisme informàtic i no proporcionen referències que permetin conèixer dades personals. En tot moment, l'usuari pot accedir la configuració del seu navegador per modificar o bloquejar la instal·lació de les cookies enviades pel lloc web.

Els usuaris que formalitzin el procés de registre o s’han connectat amb les dades d'accés, poden accedir a serveis personalitzats i adaptats a les seves preferències segons les dades personals facilitades en el moment de la inscripció i la emmagatzemada a la galeta del seu navegador.

Google Analytics emmagatzema galetes per fer estadístiques sobre el trànsit i el volum de visites en aquest lloc. Utilitzant aquest lloc web, vostè consent el tractament d'informació per part de Google. Per tant, l'exercici de drets en aquest sentit cal fer-ho comunicant-se directament amb Google. Les galetes de Google Analytics , s'emmagatzemen en servidors situats als Estats Units i es comprometen a no compartir amb tercers, excepte en els casos en que sigui necessari per al funcionament del sistema o quan la Llei ho exigeixi per a aquest propòsit. Segons Google, no guarda la seva adreça IP.

Google Inc. és una empresa adscrita a " Privacy Shiels” (Escut d'intimitat) que garanteix que totes les dades transferides seran tractades amb un nivell de protecció segons la normativa europea. Pots trobar informació detallada a través del següent enllaç: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Si ho desitja, pot utilitzar la desactivació per a navegadors de Google Analítica a través de les instruccions i pot rebutjar les galetes analítics d'aquest servei a tots els navegadors. Pot trobar més informació al següent enllaç: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

TIPUS DE COOKIES 

SEGONS QUI LES GESTIONI

Cookies pròpies: Són aquelles que són recollides pel propi editor per prestar el servei sol·licitat per l'usuari

Cookies de tercers: Són aquelles que són recollides i gestionades per un tercer, no podent-se considerar pròpies

SEGONS EL PLAÇ QUE ROMANEN ACTIVES

Cookies de sessió: Agafen dades mentre que l'usuari navega per la xarxa amb la finalitat de prestar el servei sol·licitat.

Cookies persistents: S'emmagatzemen a la terminal i la informació obtinguda s'utilitzarà pel responsable de la galeta amb la finalitat de prestar el servei sol·licitat.

SEGON LA FINALITAT 

Cookies tècniques: Són les necessàries per a la correcta navegació a la web.

Cookies de personalizació: Permeten personalitzar les característiques de l'usuari (llengua) per a la navegació a través del web.

Cookies d’anàlisi: Permeten al prestador del servei l'anàlisi vinculada a la navegació realitzada per l'usuari, per tal de fer un seguiment de la utilització del web, així com les estadístiques dels continguts més visitats, nombre de visitants, etc.

Cookies publicitàries: Permeten a l'editor incloure a la pàgina, publicitat, en funció del contingut de la pròpia web.

Cookies de publicitat comportamental: Permeten a l'editor incloure publicitat segons la informació obtinguda a través de l'usuari els seus costums de navegació a la pàgina web.

COM CONFIGURAR I DESHABILITAR LES COOKIES

Per navegar i continuar en el nostre lloc Web vostè consent la utilització de Cookies en les condicions recollides en aquesta política de galetes. Té accés a aquesta política de galeta en el moment del registre amb l’objectiu d’estar informat i sense perjudici que pugui exercir el dret de bloquejar, esborrar i rebutjar l'ús de cookies en qualsevol moment.

Atès que les galetes no són necessàries per a l'ús d'aquest lloc Web, les pot bloquejar o inhabilitar mitjançant la comprovació de la configuració del navegador, que li permet rebutjar la instal·lació de cookies o algunes d'elles.

Molts navegadors permeten advertir de la presència de cookies o rebutjar-los automàticament. Si vostè les rebutja, pot seguir fent ús del lloc web, si bé d'alguns dels seus serveis poder ser limitats i, per tant, l'experiència serà menys satisfactòria.

A continuació es presenten enllaços amb els principals navegadors i dispositius per a que disposi de tota la informació per consultar com gestionar les cookies a cada navegador:

Internet Explorer™:
Versió 7 y 8: http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Versió 9: http://windows.microsoft.com/es-ES/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
Safari™: http://support.apple.com/kb/PH5042?viewlocale=es_ES
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
Google™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&hlrm=en
Firefox™: http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
Opera™: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
Android: http://support.google.com/android/?hl=es
Windows Phone: http://www.windowsphone.com/es-ES/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings
Blackberry: http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/18578/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp
 

Formulari de contacte

CLÀUSULA INFORMATIVA PER A FORMULARIS DE CAPTACIÓ DE DADES

Li informem que les dades que ens faciliti en aquest formulari seran tractades de forma lleial, transparent, pertinent, exacta i actualitzada, i no es comunicaran o cediran a tercers excepte que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per al compliment de la finalitat per a la que han estat cedides, sempre d'acord amb la normativa vigent en protecció de dades.

Amb l'acceptació de la present clàusula, vostè atorga el seu consentiment explícit per a que les seves dades siguin incloses dins d'un fitxer denominat Usuaris Web, el responsable del qual és  TATCHE ASSESSORS, S.L.P. amb CIF B62413182 i domicili al Carrer Cremat 30 1r de Terrassa, 08221 Barcelona. La finalitat de demanar-li les seves dades és poder elaborar un pressupost i mantenir-li informat del nostres serveis i promocions.

La conseqüència de no complimentar degudament els formularis suposaria no poder tenir accés als nostres serveis.

Vostè té dret a rebre resposta a qualsevol pregunta o consulta que tingui derivada d'aquests formularis i del tractament de les seves dades. Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, oblit i portabilitat mitjançant escrit a l'adreça abans indicada o bé per correu electrònic a info@assecons.com.

Les seves dades seran donades de baixa dins dels límits que marca la normativa, a petició seva o bé quan deixin de ser necessaris per les finalitats per les quals han estat recollides.